Aktualizacja PZP – nowy poziom rażąco niskiej ceny i kryteria pozacenowe

Dnia 19 października 2014 roku wchodzi w życie nowelizacja Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.
Prawo zamówień publicznych.

Najważniejszymi zmianami, zarówno dla Zamawiających jak i Oferentów, będzie:

  • zmiana poziomu określenia „rażąco niskiej ceny” do 30%

w art. 90:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

  • obowiązek wprowadzenia przez Zamawiających innych kryteriów niż cena w ocenie ofert

w art. 91:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji.

Branża szkoleniowo- doradcza z wielkimi nadziejami oczekuje nowych przetargów, gdzie nie tylko będzie liczyła się cena, ale również doświadczenie firmy, ekspertów, program i metodyka szkolenia.

Czyżby skończyła się era prowadzenia szkoleń za 200zł za dzień? Bardzo na to liczę.

Do pobrania nowelizacja Ustawy PZP

D20141232

Opracowała: Joanna Kasprzak-Dżyberti

joanna.kasprzak@dobry-projekt.pl