Edukacja przedszkolna – nabór na Mazowszu

Zapraszamy wszystkie podmioty będące Organami prowadzącymi dla przedszkoli z terenu województwa mazowieckiego do ubiegania się o dofinansowanie na:

• tworzeniem nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), w istniejących oraz nowych ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP),

• dostosowaniem istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci ze SPE lub realizacją dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej,

• rozszerzeniem oferty OWP o dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dzieci, wspierające rozwój psychofizyczny, zajęcia specjalistyczne oraz rozwijające uzdolnienia i zainteresowania dzieci,

• podnoszeniem umiejętności i kwalifikacji zawodowych kadry pedagogicznej i niepedagogicznej oraz zarządzającej doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli,

• działaniami polegającymi na eliminowaniu barier architektonicznych w budynkach OWP.

Dofinansowanie to aż 90% kosztów kwalifikowalnych!

Termin zakończenia naboru – 5 kwietnia 2024!