Nowe zasady udzielania pomocy de minimis od 1 lipca 2014

Poniżej załączamy Komunikat Prezesa UOKIK w sprawie stosowania rozporządzeń dot. pomocy de minimis od 1 lipca 2014.

Wprowadzono następujące zmiany:

  •  brak konieczności badania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy – co oznacza, iż nawet przedsiębiorca będący w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych na ratowanie i restrukturyzację od dnia 1 stycznia 2014 r. może skorzystać z pomocy de minimis; wyjątkiem są pożyczki i gwarancje, w przypadku których, aby uznać je za tzw. pomoc przejrzystą należy ocenić sytuację ekonomiczną przedsiębiorcy4,
  • zwiększenie pułapu pomocy de minimis dla przedsiębiorstw sektora drogowego transportu pasażerskiego (ze 100 tys. EUR do 200 tys. EUR),
  • dopuszczenie możliwości udzielania pomocy de minimis w sektorze węglowym,
  • doprecyzowanie zasad dotyczących kumulacji pomocy (w przypadku połączeń i przejęcia przedsiębiorstw, podziału przedsiębiorstwa na co najmniej dwa oddzielne podmioty, kumulacja pomocy w przypadku prowadzenia działalności w sektorach objętych różnymi limitami de minimis),
  • wprowadzenie definicji pojęcia pojedynczego przedsiębiorstwa (tzw. pojedynczego organizmu gospodarczego).

Komunikat Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odnośnie stosowania rozporządzeń w sprawie pomocy de minimis