Nasz projekt zmienia północną część Opolszczyzny!

Z dumą informujemy, że realizacja projektu pt. “Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego”, którego obecny całkowity koszt wynosi 59 866 141,69 zł przebiega bez większych problemów a obecne zaawansowanie (kwota wydatków kwalifikowanych rozliczonych w złożonych wnioskach o płatność) przekroczyło 50 % planowanych wydatków.

Projekt został opracowany przez samorządy wchodzące w skład subregionu północnego (tworzące Partnerstwo ds. realizacji projektu) pod kierunkiem ekspertów z biura doradczego Dobry Projekt. Nasi specjaliści byli również odpowiedzialni za przygotowanie kluczowego dokumentu – studium wykonalności.

Liderem przedsięwzięcia jest Powiat Kluczborski, natomiast Partnerami są Gminy: Byczyna, Kluczbork, Lasowice Wielkie, Wołczyn, Pokój, Dobrodzień, Olesno, Rudniki, Zębowice, Praszka, Namysłów oraz Powiaty: oleski i namysłowski. 
 

Za koordynację realizacji projektu, rozwiązywanie bieżących problemów na linii bezpośredni realizator zadań (Partner Projektu) – instytucja zarządzająca RPOP, a przede wszystkim za sprawne i skuteczne składanie wniosków o płatność odpowiada Biuro Projektu które tworzą eksperci z naszej firmy: Artur Pelc- Kierownik projektu oraz Ewelina Niepiekło- Kochel, specjalistka ds. projektów. Jak sami mówią, realizacja tak dużego przedsięwzięcia, w którym współpracuje ze sobą tak wielu partnerów (jest ich aż 13!!) i obejmuje prawie 40 oddzielnych przedsięwzięć wymaga dobrej organizacji pracy oraz dużych umiejętności komunikacyjnych. Podkreślają również, że bez specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia z zakresu realizacji projektów unijnych, w szczególności z branży infrastrukturalnej, trudno byłoby z sukcesem zrealizować takie działania.

Do tej pory, w ramach realizacji projektu, wybudowane zostały liczne drogi dla rowerów, ciągi pieszo-rowerowe, parkingi PARK & DRIVE oraz PARK & RIDE oraz zakupiono kilkanaście niskoemisyjnych autobusów wykorzystywanych do transportu publicznego na terenie subregionu. W najbliższej przyszłości, na liniach obsługiwanych przez PKS w Kluczborku, wdrożona zostanie dynamiczna informacja pasażerska, powstaną kolejne kilometry dróg rowerowych oraz wykonana zostanie budowa węzła przesiadkowego w Oleśnie (przy stacji PKP).

Jak dotychczas, jest to największy projekt, obejmujący tak duży obszar działania, jaki realizuje nasza firma. Jego efekty znacząco wpłyną na jakość życia mieszkańców w powiatach: kluczborskim, namysłowskim i oleskim.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Projekt współfinansowany projektu ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa III – Gospodarka niskoemisyjna – Podziałanie 3.1.1. Strategia niskoemisyjna w miastach subregionalnych

Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego
Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego
Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego
Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego
Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego
Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego