Publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pakietu rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady dla Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

27 grudnia 2013 r. został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r.) pakiet rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady dla Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.

wersja angielska

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:347:SOM:EN:HTML

wersja polska

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:348:SOM:PL:HTML