Wynik Zapytania Ofertowego nr 2/2014/ZPO

Biuro Doradcze DOBRY PROJEKT informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 2/2014/ZPO:

Analiza potrzeb 12 MMSP branży medycznej oraz opracowanie trzech modeli biznesowych” w związku z realizacją projektu pn. „Zarządzanie zmianą gospodarczą w przedsiębiorstwach branży medycznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 2.1/Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki/poddziałanie 2.1.2/Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności/ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

MAGNUS INWEST, Oś. Słoneczne 44, 58-308 Dziećmorowice

Uzasadnienie: oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia wszystkie wymogi i jest najkorzystniejsza w oparciu o zastosowane kryterium wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym nr 2/2014/ZPO.

Dziękujemy Państwu za złożenie oferty w przedmiocie Zapytania Ofertowego.