Zapytanie ofertowe 1/2014/MN Roboty budowlane

W związku z realizacją projektu „MAŁE NUTKI – stworzenie żłobka muzycznego w Opolu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 1.5 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert cenowych na:

PRZEPROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH:

NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA, ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZO – GARAŻOWEGO

KOD CPV: 71315000-9 – Usługi budowlane

Adres inwestycji: ul. Niemodlińska 60, 45-865 Opole, działka nr 42/3; 43/1 obręb Szczepanowice

Szczegółowy zakres zapytania ofertowego przedstawiają załączniki poniżej:

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie robót budowlanych żłobek Niemodlińska 60 Opole

Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 5 projekt wnętrza

Załącznik nr 4 Książka przedmiarów

Załącznik nr 3 Projekt budowlany

Załącznik nr 2 Pozwolenie na budowę

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Oferta cenowa

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Mariusz Dziedzic tel. 77 4021480 w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku.

Kierownikiem Budowy jest Pan Andrzej Kubiak tel. 502173094 dostępny w godzinach 16.00-20.00 od poniedziałku do piątku.

Wszelkie pytania dotyczące postępowania proszę kierować na adres mailowy m.dziedzic@dobry-projekt.pl

Oryginał Oferty – przygotowany w oparciu o niniejsze Zapytanie Ofertowe – podpisany przez uprawnioną osobę, wraz z wymaganymi załącznikami, zwane dalej kompletną dokumentacją oferty, powinien być dostarczony drogą pocztową jako list polecony, osobiście bądź przesyłką kurierską na adres Zamawiającego:
Biuro Doradcze DOBRY PROJEKT Joanna Kasprzak-Dżyberti ul. Ozimska 184, 45-310 Opole w terminie do dnia 28.10.2014r.,godz. 15.00.

Zapraszamy do składania ofert!