Aktualne nabory na realizację projektów oświatowych – Mazowsze, Warmia i Mazury

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie trwającymi naborami dla szkół ogólnokształcących, z dofinansowaniem 90% kosztów!

Województwo mazowieckie – dz. 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów, nabór do 7 maja 2024r.

Województwo warmińsko – mazurskie 6.3 Edukacja ogólnokształcąca, nabór do 6 maja 2024r.

Wnioskodawcami mogą być m.in.  organy prowadzące dla szkół.

Możliwe działania do realizacji:

  • rozwój kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych uczniów szkół osiągających najniższe wyniki edukacyjne, mające na celu podniesienie świadomości w zakresie planowania ścieżki zawodowej;
  • wspieranie podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w zakresie uzupełniającym do wsparcia realizowanego z programów krajowych;
  • dodatkowe zajęcia edukacyjno – wyrównawcze w zakresie wyrównywania dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,mającymi na celu poprawę wyników edukacyjnych w szkołach;
  • zajęciami dodatkowymi, w tym pozaszkolnymi formami edukacji służącymi rozwojowi kompetencji, umiejętności, uzdolnień oraz zainteresowań uczniów poza edukacją formalną.

Zapraszamy do współpracy!