EDUKACJA PRZEDSZKOLNA – PIERWSZY NABÓR W WOJ. OPOLSKIM!

Zapraszamy do zapoznania się w ofertą opracowania wniosku o dofinansowania dla Organów prowadzących przedszkola w województwie opolskim. Dofinansowanie do 90% kosztów kwalifikowalnych!

Nabór już trwa – termin składania wniosków do 12 lipca 2023 roku.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

 1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci  z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP).
 2. Wydłużenie godzin pracy OWP.
 3. Rozszerzenie oferty OWP o zajęcia dodatkowe:
  1. podnoszące jakość edukacji przedszkolnej w zakresie kształcenia i rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych i transferowalnych niezbędnych na rynku pracy,
  2. wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym, w tym przede wszystkim z grup w niekorzystnej sytuacji,
  3. doradztwo zawodowe dla dzieci w wieku przedszkolnym (preorientacja zawodowa),
  4. aktywowanie postaw przedsiębiorczych,
  5. pobudzanie i wsparcie umiejętności, uzdolnień i zainteresowań dzieci.
 4. Indywidualizacja pracy z dziećmi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem realizacji różnych form edukacji dla rodziców.
 5. Wsparcie edukacji włączającej w OWP:
  1. bezpośrednie wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  2. podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadr pedagogicznych m.in. w zakresie pedagogiki specjalnej,
  3. współpraca OWP z innymi placówkami w celu integracji dzieci i dostosowania OWP do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 6. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 7. Współpraca nauczycieli OWP z rodzicami, w tym w zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą poniżej

oferta-cenowa-wniosek-5.6-FEO-Przedszkola-opolskie

oferta-cenowa-wniosek-5.6-FEO-Przedszkola-opolskie POBIERZ